Manuel de l’utilisateur ATAG VA4611AT Dishwasher

Manuel de l’utilisateur pour ATAG VA4611AT Dishwasher

Manuel de l’utilisateur ATAG VA4611AT Dishwasher

Extraits des pages

Résumé du contenu sur la page N° 1

GebruiksaanwijzingUser manualNoticed'utilisationBenutzerinformationAfwasautomaatDishwasherLave-vaisselleGeschirrspülerVA4611AT

Résumé du contenu sur la page N° 2

2INHOUDVeiligheidsvoorschriftenBeschrijving van het productBedieningspaneelProgramma’sOptiesVoor het eerste gebruik244578Dagelijks gebruik9Aanwijzingen en tips11Onderhoud en reiniging12Probleemoplossing13Technische informatie14Milieubescherming15Wijzigingen voorbehouden.VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTENLees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijkvoor letsel en schade veroorzaakt door eenfoutieve installatie. Bewaar de in

Résumé du contenu sur la page N° 3

3Waarschuwing! Gevaarlijke spanning.• Als de watertoevoerslang beschadigd is,haal dan onmiddellijk de stekker uit hetstopcontact. Neem contact op met deservice-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen.Gebruik van het apparaat• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingenzoals:– Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen– Boerderijen– Door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen– Bed-and-breakfast-accommodatie.Wa

Résumé du contenu sur la page N° 4

4BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT121110123456789101198 75 463• Wanneer het programma start, gaat derode lichtstraal aan. De lichtstraal blijft gedurende het volledige programma zichtbaar.• Wanneer het programma is voltooid, gaathet groene lampje branden.• Als er een storing in het apparaat optreedt, gaat het rode licht knipperen.Bovenste sproeiarmOnderste sproeiarmFiltersTypeplaatjeZoutreservoirWaterhardheidsknopGlansmiddeldoseerbakjeWasmiddeldoseerladeBestekkorfOnderkorfBovenkorfDe Beam-on-Fl

Résumé du contenu sur la page N° 5

55 Programmakeuzetoets (omhoog)6 SAVE ENERGY-toets7 MultitabtoetsIndicatielampjes8 RESET-toets9 IndicatielampjesBeschrijvingZoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.Indicatielampje einde programma.PROGRAMMA’SProgramma-Mate van vervuilingType ladingProgrammafasenOptions (Opties)11)AllesServiesgoed, bestek enpannenVoorspoelenWassen van 45 °C tot 70°CSpoelingenDrogenSAVE ENERGY22)Sterk

Résumé du contenu sur la page N° 6

6Programma86)Mate van vervuilingType ladingAllesProgrammafasenOptions (Opties)Voorspoelen1) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur enhoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.2) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens despoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 °C.3) Dit is het meest stille prog

Résumé du contenu sur la page N° 7

7Aanwijzingen voor testinstitutenStuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een e-mail naar:info.test@dishwasher-production.comSchrijf het productnummer (PNC) op dat u op het typeplaatje vindt.OPTIESSchakel de opties in of uit, voordat ueen programma start. U kunt de optiesniet inschakelen of uitschakelen als ereen programma bezig is.Zorg er als één of meerdere optiesworden ingesteld voor dat de bijbehorende lampjes branden voordat hetprogramma start.SAVE ENERGYMet deze functie w

Résumé du contenu sur la page N° 8

85. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.VOOR HET EERSTE GEBRUIK1. Controleer of het ingestelde niveau vande waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Als dat niethet geval is, stelt u de waterontharderin. Neem contact op met uw plaatselijkewaterinstantie voor informatie over dehardheid van het water in uw omgeving.2. Vul het zoutreservoir.3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.4. Draai de waterkraan open.5. Er kunnen afwasmiddelen in het apparaat achtergebleven zijn. Start e

Résumé du contenu sur la page N° 9

93. Druk op toets (3).• De indicatielampjes van toets (4) en(5) gaan uit.• Het indicatielampje van toets (3) blijftknipperen.• De geluidssignalen klinken, bijv. vijfonderbroken geluidssignalen = niveau5.• Het display toont de instelling van de= niveau 5.waterontharder, bijv.4. Druk herhaaldelijk op functietoets (3) omde instelling te wijzigen.5. Schakel het apparaat uit om de instelling te bevestigen.Het zoutreservoir vullen1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.2. Doe ee

Résumé du contenu sur la page N° 10

10• Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.• Vul het glansmiddeldoseerbakje alshet indicatielampje van het glansmiddel brandt.3. Ruim de korven in.4. Voeg vaatwasmiddel toe.• Activeer de multitabfunctie als u gecombineerde afwastabletten gebruikt.5. U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type lading ende mate van vervuiling.Vaatwasmiddel gebruikenAB304MAX+32-120CEen programma instellen enstartenInstelmodusBij sommige instellingen moet het appara

Résumé du contenu sur la page N° 11

11Aan het einde van het programmaOp het display verschijnt 0 en het einde-indicatielampje branden.1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te deactiveren.2. Draai de waterkraan dicht.Als u niet op de aan/uit-toets drukt,schakelt de functie AUTO OFF het apparaat een paar minuten na het eindevan het programma automatisch uit.Dit helpt het energieverbruik te verminderen,Let op• Laat de borden afkoelen voordat u dezeuit het apparaat neemt. Hete borden zijngevoelig voor beschadigingen.• Ruim e

Résumé du contenu sur la page N° 12

12• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.• Leg lichte voorwerpen in de bovenstekorf. Zorg ervoor dat de voorwerpen nietverschuiven.• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een programma start.Voor het starten van eenprogrammaControleer of:• De filters schoon zijn en correct zijn geplaatst.• De sproeiarmen niet zijn verstopt.• De positie van de items in de mandjescorrect is.• Het programma van toepassing is op hettype lading en de mate van bevuiling.•

Résumé du contenu sur la page N° 13

13De sproeiarmen reinigenBuitenkant reinigenProbeer niet de sproeiarmen te verwijderen.Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze danmet een smal en puntig voorwerp.Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen.PROBLEEMOPLOSSINGHet apparaat start of stopt niet tijdens dewerking.Raadpleeg voordat u contact opneemt metde klantenservice de informatie

Résumé du contenu sur la page N° 14

14Als de afwas- endroogresultaten niet naar wenszijnActiveer hetglansmiddeldoseerbakje als demultitabfunctie geactiveerd isWitte strepen of een blauwe waas opglazen en serviesgoed.• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddelis te hoog. Stel de keuzeschakelaar vanhet glansmiddel in op een lagere stand.• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg ervoor dat hetapparaat in de instelmodus staat, zie‘HET PROGRAMMA INSTELLEN ENSTARTEN'.2. Druk

Résumé du contenu sur la page N° 15

15MILIEUBESCHERMINGHet symbool op het product of op deverpakking wijst erop dat dit product nietals huishoudafval mag worden behandeld,maar moet worden afgegeven bij eenverzamelpunt waar elektrische enelektronische apparatuur wordt gerecycled.Als u ervoor zorgt dat dit product op dejuiste manier wordt verwijderd, voorkomt umogelijke negatieve gevolgen voor mens enmilieu die zich zouden kunnen voordoen ingeval van verkeerde afvalverwerking. Voorgedetailleerdere informatie over hetrecyclen van dit

Résumé du contenu sur la page N° 16

16CONTENTSSafety instructionsProduct descriptionControl panelProgrammesOptionsBefore first use161818192021Daily use23Hints and tips25Care and cleaning26Troubleshooting26Technical information28Environment concerns28Subject to change without notice.SAFETY INSTRUCTIONSBefore the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible ifan incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the app

Résumé du contenu sur la page N° 17

17• If the water inlet hose is damaged, immediately disconnect the mains plug fromthe mains socket. Contact the Service toreplace the water inlet hose.• Dishwasher detergents are dangerous.Obey the safety instructions on the detergent packaging.• Do not drink and play with the water inthe appliance.• Do not remove the dishes from the appliance until the programme is completed.There can be detergent on the dishes.• The appliance can release hot steam ifyou open the door while a programm

Résumé du contenu sur la page N° 18

18PRODUCT DESCRIPTION121110123456789101198 75 46Upper spray armLower spray armFiltersRating plateSalt containerWater hardness dialRinse aid dispenserDetergent dispenserCutlery basketLower basketUpper basket3Beam-on-FloorThe Beam-on-Floor is a light that showson the floor below the appliance door.• When the programme starts to operate,the red light comes on and stays on forall the duration of the programme.• When the programme is completed, thegreen light comes on.• When the appliance has a

Résumé du contenu sur la page N° 19

19IndicatorsDescriptionSalt indicator. This indicator is off while the programme operates.Rinse aid indicator. This indicator is off while the programme operates.End indicator.PROGRAMMESProgrammeDegree of soilType of loadProgrammephasesOptions1 1)AllCrockery, cutlery, potsand pansPrewashWash from 45 °C to 70 °CRinsesDrySAVE ENERGY2 2)Heavy soilCrockery, cutlery, potsand pansPrewashWash 70 °CRinsesDrySAVE ENERGY3 3)Normal soilCrockery and cutleryPrewashWash 50 °CRinsesDry4 4)Fresh soilCrocker

Résumé du contenu sur la page N° 20

20Programme1)Duration(min)Energy(kWh)Water(l)140 - 1500.5 - 1.26 - 112130 - 1501.1 - 1.210 - 113180 - 2001.1 - 1.27 - 114300.8751720.798.5640 - 500.9 - 1.08-9770 - 800.6 - 0.99 - 108140.14ECO1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the options and the quantity ofdishes can change the values.Information for test institutesFor all the necessary information for test performance. send an email to:info.test@dishwasher-production.comWrite down the product n

LAISSER UN COMMENTAIRE