Manuel de l’utilisateur ATAG VA63211ST Dishwasher

Manuel de l’utilisateur pour ATAG VA63211ST Dishwasher

Manuel de l’utilisateur ATAG VA63211ST Dishwasher

Extraits des pages

Résumé du contenu sur la page N° 1

GebruiksaanwijzingAfwasautomaatNotice d'utilisationLave-vaisselleVA63211ST

Résumé du contenu sur la page N° 2

2INHOUDSOPGAVEVeiligheidsinformatieVeiligheidsvoorschriftenBeschrijving van het productBedieningspaneelProgramma’sInstellingenOpties23566811Voordat u het apparaat voor de eerste keergebruikt12Dagelijks gebruik13Aanwijzingen en tips15Onderhoud en reiniging17Probleemoplossing18Technische informatie20Wijzigingen voorbehouden.VEILIGHEIDSINFORMATIELees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie engebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijkvoor letsel en schade veroo

Résumé du contenu sur la page N° 3

3••••Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit hetstopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat tereinigen.De ventilatie-openingen in de onderkant (indien vantoepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.Het apparaat moet met de nieuwe slangset wordenaangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen nietopnieuw worden gebruikt.Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen•••••Dit apparaat kan worden gebruikt door k

Résumé du contenu sur la page N° 4

4• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel nietbeschadigt. Indien de voedingskabelmoet worden vervangen, dan moet ditgebeuren door onze Klantenservice.• Steek de stekker pas in het stopcontactals de installatie is voltooid. Zorg ervoordat het netsnoer na installatie bereikbaaris.• Trek niet aan het netsnoer om hetapparaat los te koppelen. Trek altijd aande stekker.• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.• Alleen voor VK en Ierland. Het apparaatheeft een stekker van 13 ampère. Als deze

Résumé du contenu sur la page N° 5

5BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT12312111234567109 8Top sproeiarmBovenste sproeiarmOnderste sproeiarmFiltersTypeplaatjeZoutreservoirLuchtopeningTimeBeamDe TimeBeam is een weergave die op devloer onder de deur van het apparaat tezien is.• Wanneer het programma start, verschijntde duur van het programma.• Wanneer het programma is voltooid,wordt 0:00 en CLEAN weergegeven.• Wanneer de uitgestelde start begint,wordt de aftelduur en DELAY zichtbaar.• Bij een storing in het apparaat verschijnter ee

Résumé du contenu sur la page N° 6

6BEDIENINGSPANEEL11234523Aan/uit-toetsWeergaveDelay-toetsProgram-toetsExtraHygiene-toets4678956789TIME SAVER-toetsMultitab-toetsRESET-toetsIndicatielampjesIndicatielampjesAanduidingOmschrijvingEinde-indicatielampje.Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werkingis.Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma inwerking is.PROGRAMMA’SProgrammaMate van vervuilingType ladingProgrammafasenOptiesP1• Normaal bevuild• Serviesgo

Résumé du contenu sur la page N° 7

7ProgrammaMate van vervuilingType ladingProgrammafasenOptiesP3• Sterk bevuild• Serviesgoed,bestek en pannen••••• TIME SAVER• Multitab• Normaal of lichtbevuild• Teer serviesgoed en glaswerk• Wassen 45 °C• Spoelgangen• Drogen• Multitab• Pas bevuild• Serviesgoed enbestek• Wassen 60 °C• Spoelgangen• ExtraHygiene• Multitab• Alles• Voorspoelen• Normaal bevuild• Serviesgoed enbestek••••3)P4P54)P6VoorspoelenWassen 70 °CSpoelgangenDrogen5)P76)Voo

Résumé du contenu sur la page N° 8

8Water(l)Energie(kWh)Bereidingsduur(min)P312.5 - 14.51.4 - 1.6154 - 164P412 - 140.7 - 0.975 - 85P5100.930P640.114P79 - 101.0 - 1.2219 - 229Programma 1)1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan deverbruikswaarden veranderen.Aanwijzingen voor testinstitutenStuur voor alle benodigde informatie overtestprestaties een e-mail naar:Schrijf het productnummer (PNC) op dat uop het typeplaatje vindt.info.test@dishwasher-production.comINSTEL

Résumé du contenu sur la page N° 9

9De waterontharderDe waterontharder verwijdert mineralen uitvan de watertoevoer die een nadeligeinvloed hebben op de wasresultaten en hetapparaat.Hoe hoger het gehalte van deze mineralen,des te harder is het water. Dewaterhardheid wordt gemeten in devolgende gelijkwaardige schalen.De waterontharder moet worden afgesteldop de hardheid van het water in uwwoonplaats. Uw waterleidingbedrijf kan uinformeren over de hardheid van het waterin uw woonplaats. Het is belangrijk om hetcorrecte niveau voor d

Résumé du contenu sur la page N° 10

10U kunt de vrij te geven hoeveelheidglansmiddel instellen tussen stand 1(laagste hoeveelheid) en stand 6 (hoogstehoeveelheid). Niveau 0 schakelt hetglansmiddeldoseerbakje uit en er wordtgeen glansmiddel afgegeven.Fabrieksinstelling: niveau 4.Het instellen van hetglansmiddelniveauHet apparaat moet in deprogrammakeuzemodus staan.1. Houd om de gebruikersmodus in tevoeren tegelijkertijd eningedrukt,tot de indicatielampjes , ,engaan knipperen en het displayblanco is.2. Druk op.en• De indicatielamp

Résumé du contenu sur la page N° 11

11Het geluidssignaal voor heteinde van het programmainschakelenHet apparaat moet in deprogrammakeuzemodus staan.1. Houd om de gebruikersmodus in tevoeren tegelijkertijd eningedrukttot de indicatielampjes , ,,engaan knipperen en het displayblanco is.2. Druk op• De indicatielampjes , ,engaan uit.• Blijft het indicatielampjeknipperen• Het display toont de huidigeinstelling:= Geluidssignaal uit.3. Druk opom de instelling tewijzigen.= Geluidssignaal aan.4. Druk op de knop aan/uit om deinstellin

Résumé du contenu sur la page N° 12

12vrijgegeven, zelfs met de optie Multitabgeactiveerd.Met deze optie wordt de programmaduurverlengd om de schoonmaak- endroogresultaten te verbeteren met hetgebruik van multitabletten.Multitab is geen permanente optie en moetelke cyclus geselecteerd worden.Multitab activerenDruk op.Het bijbehorende indicatielampje gaatbranden.TIME SAVERMet deze optie verhoogt u de druk en detemperatuur van het water. De was- endroogfasen zijn korter.De totale duur van het programma neemtmet ongeveer 50% af.De wa

Résumé du contenu sur la page N° 13

13Het zoutreservoir vullen:1. Draai de dop linksom om hetzoutreservoir te openen.2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir(alleen de eerste keer).3. Vul het zoutreservoir metregenereerzout.Het vullen van hetglansmiddeldoseerbakjeABC4. Verwijder het zout rond de opening vanhet zoutreservoir.5. Draai de dop van het zoutreservoirrechtsom om het zoutreservoir tesluiten.Water en zout kunnen uit hetzoutreservoir stromen als u hetbijvult. Gevaar voor roest. Startom dit te voorkomen eenprogramma nadat u

Résumé du contenu sur la page N° 14

14Vaatwasmiddel gebruikenABapparaat in de keuzemodusProgramma staat.3. Druk op tot het display het nummervan het programma weergeeft dat u wiltstarten. Het nummer en de duur van hetprogramma worden op het display 3seconden weergegeven.Het nummer en de duur van hetprogramma worden op het display 3seconden weergegeven.4. Stel de bruikbare opties in.5. Sluit de deur van de afwasmachine omhet programma te starten.CLET OP! Gebruik uitsluitendvaatwasmiddelen die specifiekzijn bedoeld voor gebruik inva

Résumé du contenu sur la page N° 15

15De uitgestelde start annulerentijdens het aftellenControleer of er afwasmiddel in hetafwasmiddeldoseerbakje aanwezig isvoordat u een nieuw programma start.Als u de uitgestelde start annuleert, moet uhet programma en de opties opnieuwinstellen.Einde van het programmaHoud tegelijkertijd RESET ingedrukt tot hetapparaat in de programmakeuzemodusstaat.Wanneer het programma is voltooid en uopent de deur, wordt het apparaatautomatisch uitgeschakeld.Draai de waterkraan dicht.Het programma annulerenHou

Résumé du contenu sur la page N° 16

16instructies van devaatwasmiddelfabrikant.Wat moet u doen als u wiltstoppen met het gebruik vanmultitablettenDoe het volgende voordat u begint met hetgebruiken van apart wasmiddel, zout englansmiddel.1. Stel het hoogste niveau van dewaterontharder in.2. Zorg ervoor dat het zout- en hetglansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.3. Start het kortste programma met eenspoelfase. Voeg geen afwasmiddel toeen ruim de mandjes niet in.4. Als het programma is voltooid, wijzigt ude waterontharder in de waterhardh

Résumé du contenu sur la page N° 17

17ONDERHOUD EN REINIGINGWAARSCHUWING! Schakelhet apparaat uit en trek destekker uit het stopcontactvoordat uonderhoudshandelingenverricht.Vuile filters en verstoptesproeiarmen verminderen dewasresultaten. Controleerregelmatig de filters en reinigdeze zo nodig.2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B).3. Verwijder de platte filter (A).De filters reinigenHet filtersystem bestaat uit 3 delen.C4. Was de filters.BA1. Draai de filter (B) linksom en verwijderhet.5. Zorg ervoor dat er geen etensreste

Résumé du contenu sur la page N° 18

18De sproeiarmen reinigenProbeer niet de sproeiarmen te verwijderen.Als etensresten de openingen in desproeiarmen hebben verstopt, verwijderdeze dan met een smal en puntigvoorwerp.Buitenkant reinigen7. Plaats de filters (B) en (C) terug.8. Plaats de filter (B) terug in de platte filter(A). Rechtsom draaien tot het vastzit.• Maak het apparaat schoon met eenvochtige, zachte doek.• Gebruik alleen neutraleschoonmaakmiddelen.• Gebruik geen schuurmiddelen,schuursponsjes of oplosmiddelen.De binne

Résumé du contenu sur la page N° 19

19Probleem en alarmcodeMogelijke oplossingHet programma start niet.• Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.• Als de starttijdkeuze start is ingesteld, annuleert u dezefunctie of wacht u tot het einde van het aftellen.• Het apparaat is begonnen met de oplaadprocedure van dehars in de waterontharder. De duur van de procedure is ongeveer 5 minuten.Het apparaat neemt geenwater.Op het display verschijnt• Controleer of de waterkraan is geopend.• Zorg dat de waterdruk niet te laag is.

Résumé du contenu sur la page N° 20

20Zie "Aanwijzingen en tips"voor andere mogelijke oorzaken.TECHNISCHE INFORMATIEAfmetingenBreedte / hoogte / diepte (mm)596 / 818-898 / 550Elektrische aansluiting 1)Voltage (V)220 - 240Frequentie (Hz)50bar (minimaal en maximaal)0.5 - 8MPa (minimaal en maximaal)0.05 - 0.8WatertoevoerKoud water of warm water2)max. 60 °CVermogenCouverts13EnergieverbruikModus aan laten (W)0.99EnergieverbruikUit-modus (W)0.10Watertoevoerdruk1) Zie het typeplaatje voor andere waarden.2) Als het hete water door een al

LAISSER UN COMMENTAIRE