Manuel de l’utilisateur ATAG KF8178WDR Wine Cabinet

Manuel de l’utilisateur pour ATAG KF8178WDR Wine Cabinet

Manuel de l’utilisateur ATAG KF8178WDR Wine Cabinet

Extraits des pages

Résumé du contenu sur la page N° 1

GebruiksaanwijzingUser manualNoticed'utilisationBenutzerinformationWijnkelderWine-CellarCave à vinWeinkühlschrankKF8178WDL/A01KF8178WDR/A01

Résumé du contenu sur la page N° 2

2INHOUDVeiligheidsvoorschriftenBedieningspaneelDagelijks gebruikOnderhoud en reiniging2458Problemen oplossen9Montage11Technische gegevens15Het milieu15Wijzigingen voorbehouden.VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTENIn het belang van uw veiligheid en om eencorrect gebruik te kunnen waarborgen ishet van belang dat u, alvorens het apparaatte installeren en in gebruik te nemen, dezegebruiksaanwijzing, inclusief de tips enwaarschuwingen, grondig doorleest. Omonnodige vergissingen en ongevallen tevoorkomen is het be

Résumé du contenu sur la page N° 3

3– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden,– de ruimte waar het apparaat zich bevindt, grondig ventileren• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan tebrengen in de specificaties of dit productop enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, branden/of een elektrische schok veroorzaken.Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Résumé du contenu sur la page N° 4

4• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerdis.• Aansluiten op de drinkwatervoorziening(indien voorzien van een wateraansluiting).het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag nietworden weggegooid bij het normalehuishoudelijke afval. Het isolatieschuimbevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regelsdie u bij de lokale overheidsinstantieskunt verkrijgen. Voorkom beschadigingaan

Résumé du contenu sur la page N° 5

5Display123min51 Indicatielampje bovenste vak2 Temperatuurlampje en timerindicatorvan het bovenste vak3 Temperatuurlampje onderste vak4 Indicatielampje onderste vak5 AlarmlampjeInschakelenGa als volgt te werk om het apparaat in teschakelen:1. Steek de stekker in het stopcontact.2. Druk op de ON/OFF-knop als het display uit is.3. Als "dEMo" op het display verschijnt,staat het apparaat in demonstratiemodus. Zie 'Problemen oplossen'.4. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.

Résumé du contenu sur la page N° 6

6Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen ofschuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.Als "dEMo" op het display verschijnt, staathet apparaat in demonstratiemodus. Raadpleeg de paragraaf "Problemen oplossen".Rangschikking van de wijnBovenste compartiment:De temperatuur kan worden ingesteld tussen de +6 °C en +11°C. Deze ruimte is ideaal voor wijnen, vooral nieuwe rode en wittewijnen, die onmiddellijk gedronken worden.De ruimten werken elk met een ander temperatuurbereik.Onderste compartiment:De te

Résumé du contenu sur la page N° 7

7Legplateaus van de wijnkelderVerwijder de legplanken om ze schoon temaken.Flessenrek van de wijnkelderVerwijder het legplateau en schuif het rek inde twee geleiders.Op de legplanken met flessenrekken is hetmaximale gewicht 30 kg.Het onderste vak is voorzien van een manddie gebruikt kan worden voor het rechtopen schuin plaatsen van de flessen.

Résumé du contenu sur la page N° 8

8LuchtbevochtigerDe juiste luchtvochtigheid is cruciaal voorhet correct bewaren van wijn.Uw wijnkelder beschikt over een specialeluchtbevochtiger, die de luchtvochtigheid inhet apparaat verhoogt.Verspreid de lavastenen die zijn meegeleverd langs de smalle lade, zoals in de afbeelding te zien is. Vul de lade dan met water tot de helft van de capaciteit.Bij normale werking worden de lavastenenregelmatig door het water bevochtigd.Controleer regelmatig of er zich nog waterin de lade bevindt en vul z

Résumé du contenu sur la page N° 9

9• controleer de afdichtingen regelmatig enwrijf ze schoon om u ervan te verzekerendat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.• spoel ze af en maak ze grondig droog.paraat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van hetapparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/ofkabels aan de binnenkant van de kast enverplaats of beschadig ze niet.Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigings

Résumé du contenu sur la page N° 10

10ProbleemMogelijke oorzaakOplossingHet apparaat maakt lawaaiHet apparaat staat niet stabielControleer of het apparaat stabielstaat (alle vier de voetjes moetenop de vloer staan)De zoemer klinkt. Hetdisplay brandt rood.De deur is niet goed gesloten.Zie 'Alarm deur open'.Het apparaat werkt niet.Het lampje brandt niet.Het apparaat is uitgeschakeld.Schakel het apparaat in.De stekker zit niet goed in hetstopcontact.Steek de stekker goed in hetstopcontact.Het apparaat krijgt geen stroom.Er staat geen

Résumé du contenu sur la page N° 11

11De lamp vervangen van dewijnkelderTrek de stekker uit het stopcontact.Verwijder het lampenkapjedoor het naar binnen te drukken met bijvoorbeeld eenschroevendraaier om de achterste haken vrij te geven.Maak tegelijkertijd het middelste haakje los en schuifhet dekseltje in de richtingvan de pijlen.Vervang het kapotte lampjedoor een nieuwe van hetzelfde type en dezelfde eigenschappen en speciaal ontworpen voor huishuidelijkeapparaten.Plaats de afdekking van hetlampje terug.Steek de stekker in het

Résumé du contenu sur la page N° 12

12Belangrijk! De stekker van het apparaatmoet na installatie toegankelijk zijn.Installeer dit apparaat op een plaats waarde omgevingstemperatuur overeenkomtmet de klimaatklasse die vermeld is op hettypeplaatje van het apparaat:KlimaatklasseOmgevingstemperatuurSN+10°C tot + 32°CN+16°C tot + 32°CST+16°C tot + 38°CT+16°C tot + 43°Covereenkomen met de stroomtoevoer in uwhuis.Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contactvoor dit doel. Als het stopcontact niet g

Résumé du contenu sur la page N° 13

13Bevestig de zelfklevende afdichtstrip op hetapparaat zoals aangegeven in de afbeelding.Plaats het apparaat in de nis.Bevestig het apparaat met 4 schroeven inde nis.

Résumé du contenu sur la page N° 14

14Bevestig de afdekking op de schroeven.Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:• alle schroeven zijn aangedraaid.• De afdichtingsstrip goed bevestigd is aande kast.• De deur goed open en dicht gaat.Montage-instructies voor het onderste deel van de deurMaak de twee schroeven in het onderste gedeelte los zonder deze geheel los te schroeven,als de deur open staat.Plaats de stalen compensator zoals aangegevenin de afbeelding en plaats het bovenste gedeelteonder de kop van de schroev

Résumé du contenu sur la page N° 15

15Lijn de compensator uit met de stalen doorpaneel en draai de schroeven vast.Plaats de stalen carter binnenin de compensatorzoals aangegeven door de afbeelding.TECHNISCHE GEGEVENSAfmetingen van de uitsparingHoogte1780 mmBreedte560 mmDiepte550 mmVoltage230-240 VFrequentie50 HzDe technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.HET MILIEUHet symbool op het product of op deverpakking wijst erop dat dit product nietals huishoudafval mag wo

Résumé du contenu sur la page N° 16

16CONTENTSSafety instructionsControl panelDaily useCare and Cleaning16181922What to do if…23Installation25Technical data29Environmental concerns29Subject to change without notice.SAFETY INSTRUCTIONSIn the interest of your safety and to ensurethe correct use, before installing and firstusing the appliance, read this user manualcarefully, including its hints and warnings.To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly fami

Résumé du contenu sur la page N° 17

17••••1. Power cord must not be lengthened.2. Make sure that the power plug is notsquashed or damaged by the backof the appliance. A squashed ordamaged power plug may overheatand cause a fire.3. Make sure that you can come to themains plug of the appliance.4. Do not pull the mains cable.5. If the power plug socket is loose, donot insert the power plug. There is arisk of electric shock or fire.6. You must not operate the appliancewithout the lamp cover (If the lampcover is foreseen) of in

Résumé du contenu sur la page N° 18

18ance shall be disposed according tothe applicable regulations to obtainfrom your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at therear near the heat exchanger. The materials used on this appliance markedare recyclable.by the symbolEnvironment ProtectionThis appliance does not contain gasseswhich could damage the ozone layer,in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall notbe discarded together with the urbanrefuse and rubbish. The insulation

Résumé du contenu sur la page N° 19

191. Press the ON/OFF button for 5 seconds.2. The display switches off.3. To disconnect the appliance from thepower disconnect the mains plug fromthe power socket.Light off functionTemperature regulationDoor open alarmThe set temperature of the wine cellar maybe adjusted by pressing the temperatureregulators.The temperature indicators show the settemperature.The set temperature will be reached within24 hours.Refer to "Daily use - Wine Arrangement".Important! After a power failure the settemperat

Résumé du contenu sur la page N° 20

20Wine arrangementTop Compartment:The temperature can be adjusted between+6 and + 11°C. This compartment is idealfor wines, especially new reds and whites,to be consumed immediately. Operationcompartments with differentiated temperatures.Bottom Compartment:The temperature can be adjusted between+ 11 and + 18°C. This compartment is ideal for storing and refining red or white winesfor long periods.The temperatures of this compartment aresuitable for storing aged and full-bodiedwines.Lay the bott

LAISSER UN COMMENTAIRE